برنامه زمانبندی ثبت نام حضوری موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان به صورت زیر می باشد:

ردیف مقطع جهت ثبت نام بازه زمانی ساعت
1 پیش ثبت نام کارشناسی پیوسته شنبه  1397/10/22 الی یکشنبه 1397/11/14 بصورت آنلاین
2 ثبت نام الکترونیکی و حضوری متعاقبا از طریق SMS و وب سایت اطلاع داده خواهد شد. حضوری