برنامه زمانبندی ثبت نام حضوری موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان به صورت زیر می باشد:

مقطع جهت ثبت نام بازه زمانی روش ثبت نام
ثبت نام الکترونیکی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد پنجشنبه 1398/09/07 الی دوشنبه  1398/09/11 بصورت آنلاین
ثبت نام حضوری تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد یکشنبه 1398/09/10 الی دوشنبه  1398/09/11 بصورت حضوری