برنامه زمانبندی ثبت نام حضوری موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان به صورت زیر می باشد:

مقطع جهت ثبت نام بازه زمانی روش ثبت نام
ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد یکشنبه 1398/09/10 الی دوشنبه  1398/09/11 بصورت آنلاین
تمدید ثبت نام الکترونیکی کارشناسی یکشنبه 1398/07/13 الی دوشنبه  1398/07/14 بصورت آنلاین
تمدید ثبت نام حضوری کارشناسی یکشنبه 1398/07/13 الی دوشنبه  1398/07/14 بصورت حضوری
ثبت نام الکترونیکی کارشناسی چهارشنبه 1398/07/10 الی پنجشنبه 1398/07/11 بصورت آنلاین
ثبت نام حضوری کارشناسی چهارشنبه 1398/07/10 الی پنجشنبه 1398/07/11 بصورت حضوری
تمدید ثبت نام الکترونیکی کارشناسی ارشد تا روز شنبه 1398/06/30 بصورت آنلاین
 تمدید ثبت نام حضوری کارشناسی ارشد  پنج شنبه 1398/06/28 و شنبه 1398/06/30 بصورت حضوری
ثبت نام حضوری کارشناسی بدون کنکور (بر اساس سوابق تحصیلی) با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز بصورت حضوری
ثبت نام الکترونیکی کارشناسی بدون کنکور (بر اساس سوابق تحصیلی) با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز بصورت آنلاین
ثبت نام حضوری کارشناسی ارشد دوشنبه 1398/06/25 الی سه شنبه  1398/06/26 بصورت حضوری
ثبت نام الکترونیکی کارشناسی ارشد شنبه 1398/06/23 الی سه شنبه  1398/06/26 بصورت آنلاین
ثبت نام حضوری کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی)  چهارشنبه 1398/06/27 بصورت حضوری
ثبت نام الکترونیکی کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی)  تا چهارشنبه 1398/06/27 ببصورت آنلاین
ثبت نام حضوری کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) شنبه 1398/06/23 الی یکشنبه  1398/06/24 بصورت حضوری
ثبت نام الکترونیکی کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) شنبه 1398/06/16 الی یکشنبه  1398/06/24 بصورت آنلاین